Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Toto jsou závazné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem na kupní smlouvu.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží.

3. Cena plnění

Prodejní ceny, které se uvádí jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo změny cen. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem na již potvrzených objednávkách není možná.

Kalkulace, která se vyhotoví je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, vyhrazujeme si právo změny cen.

V dodávce není zahrnut vyšívací program, grafická příprava a jiné složky potřebné ke zhotovení zakázky. Tyto složky zůstávají naším majetkem.

V rámci jednotlivých objednávek poskytuje prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně objednávky jsou připočítány náklady na balení a dopravu zboží. Náklady na balení a dopravu jsou uvedeny v ceníku nebo v nabídce a kupní smlouvě.

4. Podmínky dodání

Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytnutých služeb a je uvedena v kupní smlouvě. Termín dodání zboží je sjednán s obchodním zástupcem firmy. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle firmy.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít. Nedodržení termínu dodávky zboží, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požádat o bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí být písemnou formu – elektronická pošta.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Minimální a maximální vydodání může být cca +/- 5 Ks.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a poskytnuté služby s tím související, včetně nákladů na balení, dopravu, DPH i případných přirážek.

Platba poštovní dobírkou se provádí v případě, že není mezi dodavatelem a objednatelem ujednána platba fakturou.

Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR a dodací adresou na území ČR.

Platba fakturou. Prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu uhradit do konce její doby splatnosti.

Splatnost faktury je ode dne jejího vystavení do 14 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy se celá fakturační částka připíše na účet prodávajícího.

Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení kupní ceny v plné výši.

6. Odstoupení od smlouvy

V případě, že nebude nedodržena dodací lhůta, nebo náhradní dodací lhůta, která je uvedena v odstavci IV. Termín dodání, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud je kupující v prodlení s úhradou za dodané zboží více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, nebo dojde k porušení kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích. V takovém případě je prodávající povinen toto oznámit kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu nebo od obchodní smlouvy odstoupit bez odpovědnosti za škody, které vznikly kupujícímu nedodáním zboží.

7. Další ustanovení

Odpovědnost za vady jsou pro prodávajícího a kupujícího upraveny v Obchodním zákoníku § 422 Vady zboží.

Skryté vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu bezprostředně po zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od dodání zboží. Vady zjevné musí být oznámeny nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Pokud má zboží vadu, která byla způsobena vinou prodávajícího, má prodávající povinnost tuto vadu odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem, který se dohodne s kupujícím. Odstranění vady musí být však nejpozději do 2 měsíců po přijetí reklamace. Nároky na náhradu následných a nepřímých škod jsou vyloučeny z odpovědnosti za vady.

Kupujícímu prodávající ručí za výšivku pouze do výše sjednané ceny za tuto výšivku. Jestliže kupující žádá ručení do výše celkové ceny zboží je toto potřeba sjednat písemně. K ceně výšivky se potom připočítává přirážka, jejíž hodnota je vypočítána podle druhu dodaného zboží. V okamžiku, kdy zboží převezme kupující nebo veřejný dopravce přechází riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda, která vznikne později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou cenu prodávajícímu.

Prodávající neručí za právní vady zboží. Za veškeré závazky a práva, které vyplývají z užívání zadaných předloh k zadané objednávce, ručí zadavatel.